Національна металургійна академія України

Вимоги до оформлення статей

Редколегія збірника праць звертає увагу авторів на необхідність дотримання вимог щодо оформлення наукових статей.

Основний текст статті (відповідно до вимог ВАК України) повинен бути розбитий на підрозділи і містити наступні необхідні елементи:

-  постановка завдання в загальному виді і її зв'язок з важливими науковими або практичними проблемами;

-  аналіз останніх досягнень і публікацій, пов'язаних з рішенням даного питання, виділення невирішеної частини загальної проблеми, якій присвячена дана стаття;

-  формулювання цілей роботи (постановку завдання);

-  виклад основного матеріалу дослідження з обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

-  виводи по роботі і перспективи подальших досліджень у даному напрямку;

-  список літератури.

Текст рукопису варто готовити на комп'ютері в редакторі "Microsoft Word"; шрифт - "Times New Roman", розмір 14 пт; інтервал - 1,0; всі поля - 30 мм; відступ першого рядка абзацу - 1 см.

Формули готують у редакторі формул "MsEquation". Розміри дрібного індексу і дрібного символу в "MsEquation" - не менш 10 пт.

Ілюстрації та таблиці включають безпосередньо в текст статті. Небажаним є розташування таблиць на сторінці з альбомною орієнтацією. Як ілюстрації можуть використовуватися чорно-білі фотографії у форматі *.jpg (відтінки сірого 8 розрядів), отскановані рисункі у форматах *.bmp, *.jpg, діаграми і графіки, виконані в "Microsoft Graph".

Не допускається включення до тексту статті графічних об'єктів "MathCad", "MathLab" та інших пакетів прикладних програм, а також таблиць і діаграм, виконаних в "MS Excel".

Рукопис повинен починатися з індексу УДК, розташованого в лівому верхньому куті першої сторінки без абзацного відступу. 

Нижче розташовують вирівняні з лівого краю сторінки і набрані курсивним шрифтом прізвища та ініціали авторів із вказівкою наукового ступеня, вченого звання, займаної посади, організації і країни.

Далі зазначують: назву статті, набрану без абзацного відступу заголовними буквами напівжирним шрифтом і розташовану по центру сторінки; коротку (до 750 символів) анотацію, набрану з абзацного відступу курсивним шрифтом та ключові слова.

Нижче розташовують основний текст статті, розбитий на підрозділи. Заголовки підрозділів набирають без абзацного відступу жирним шрифтом (розмір 14 пт) і розташовують по центру сторінки.

Всі таблиці, рисунки і основні формули, наведені в тексті доповіді, повинні бути пронумеровані.

Порядковий номер формули позначається арабськими цифрами в круглих дужках біля правого поля сторінки.

Назви таблиць і рисунків (включаючи експлікації) набирають курсивним шрифтом ("Times New Roman", розмір 14 пт) і вирівнюють по центру сторінки.

Назви та експлікації по ширині не повинні виходити за межі рисунків або таблиць.

Заголовки таблиць повинні складатися мінімум із двох рядків і бути набрані курсивним шрифтом. У першому рядку, вирівняної по правому краю сторінки, після слова Таблиця вказують її номер, у другому рядку, вирівняної по центру сторінки, розташовують її назву.

Всі структурні елементи статті (УДК, список авторів, назва, анотація, підрозділи статті, виводи та список літератури) відділяються друг від друга порожнім рядком.

На останній сторінці статті (після списку літератури) необхідно залишити не менш двох порожніх рядків.

 Вгору: Збірник "МТ"