UA    RU    EN   
Національна металургійна академія України

Вітаємо Ювіляра

Вітаємо Ювіляра

30 червня 2014 року виповнилося 85 років від дня народження Гасика Михайла Івановича академіка НАН України, заступника голови Придніпровського наукового центру НАН України, Іноземного члена Російської Академії наук, Почесного члена Національної Академії наук Республіки Казахстан, Іноземного члена АН Грузії, заслуженого діяча науки і техніки України, доктора технічних наук, професора, завідуючого кафедрою електрометалургії Національної металургійної академії України (НМетАУ).

Інформаційні повідомлення 02.07.2014


30 червня 2014 року виповнилося 85 років від дня народження Гасика Михайла Івановича академіка НАН України, заступника голови Придніпровського наукового центру НАН України, Іноземного члена Російської Академії наук, Почесного члена Національної Академії наук Республіки Казахстан, Іноземного члена АН Грузії, заслуженого діяча науки і техніки України, доктора технічних наук, професора, завідуючого кафедрою електрометалургії Національної металургійної академії України (НМетАУ).

 

30 червня 2014 року виповнилося 85 років від дня народження Гасика Михайла Івановича академіка НАН України, заступника голови Придніпровського наукового центру НАН України, Іноземного члена Російської Академії наук, Почесного члена Національної Академії наук Республіки Казахстан, Іноземного члена АН Грузії, заслуженого діяча науки і техніки України, доктора технічних наук, професора, завідуючого кафедрою електрометалургії Національної металургійної академії України (НМетАУ).

Гасик М.І. закінчив Дніпропетровський металургійний інститут (нині НМетАУ) у 1954 році і з тих пір вся його наукова і педагогічна діяльність безперервно пов'язана з Національною металургійною академією України.

Він послідовно проходив шлях творчості молодшого наукового співробітника, навчання у аспірантурі, захисту кандидатської і докторської дисертацій, працюючи на посадах доцента і професора.

У 1973 р. Гасик М.І. очолив кафедру електрометалургії ДМетІ, змінивши на цьому посту свого вчителя, видатного вченого-електрометалурга, доктора технічних наук, заслуженого діяча науки і техніки України, професора Спірідона Йосиповича Хітрика. При активній, безпосередньої участі М.І. Гасика у 1976 р. у ДМетІ був організований факультет, першим деканом якого він був 12 років.

Початок наукової діяльності Михайла Івановича пов'язаний із проведенням досліджень на кафедрі електрометалургії і Запорізьких заводах: "Дніпроспецсталь", феросплавному, алюмінієвому і абразивному комбінатах та ін. підприємствах регіону. У 1957-60 р. їм розроблені теоретичні основи і технологічні режими принципово нового процесу виробництва особливонизьковуглецевого і низькоазотистого ферохрому вакуум термічним способом і на його основі виплавки у дугових печах особливонизьковуглецевих корозійностійких хромонікелевих сталей з бором для спеціального призначення.

Багатопланові теоретичні і експериментальні дослідження і дослідно-промислове освоєння вакуум термічного ферохрому, корозійностійких сталей для трубної промисловості узагальнені у кандидатській (1961 р.) і докторській (1969 р.) дисертаціях.

Самостійно і під його науковим керівництвом виконана низка ефективних розробок, що мають по своєму значенню загальногалузеву важливість, у підтвердження чого організовані галузеві науково-дослідні лабораторії, двійного підпорядкування Мінелектротехпрома і Мінвузу УРСР і Мінстанкопрома і Мінвузу УРСР. Ці лабораторії були науково-технічними центрами з розробки нового, і удосконаленню діючого електротермічного обладнання (самообпалювальних безперервних електродів) і технології виробництва абразивних і тугоплавких матеріалів на основі окисних, карбідних і нітридних систем. Результати робіт узагальнені у монографіях "Электроды рудовосстановительных печей" (1976, 1988 р.), "Электротермия неорганических материалов" (1990 р.), які у комплексі з іншими розробками колектива соавторів відзначені Премією Ради Міністрів СРСР.

За активною участю М.І. Гасика на Дніпровському алюмінієвому заводі (м. Запоріжжя) на початку 60-х років розроблена і засвоєна ефективна наскрізна технологія промислового виробництва електротермічного силуміну у дугових печах на основі використання при виплавці первинного кремнієво-алюмінієвого сплаву дістен-сіліманітового концентрату Верхньодніпровського гірничо-металургійного комбінату, за яку йому у співавторстві із групою вчених і робітників кольорової металургії у 1977 р. присуджена Державна премія УРСР.

М.І. Гасик керує науковими розробками з удосконалення технології виробництва ви-сокомарганцевої сталі Гатфільда для відливок хрестовин і осердив стрілочних переводів магістрального залізничного транспорту. Результати узагальнені у монографії "Металлургия высокомарганцевой стали" (1990 р.). Під його науковим керівництвом були виконані прецизійні дослідження якості феросплавів, а результати узагальнені у колективній монографії "Структура и качество промышленных ферросплавов и лигатур" (1975 р.).

У 70-80-ті роки суттєво розширилась географія науково-дослідницьких робіт, що проводилася кафедрою електрометалургії під керівництвом М.І. Гасика на більшості феросплавних заводів країни. Це приносить загальносоюзну відомість колективу кафедри, яка успішно веде співробітництво з ІМеет ім. А.А. Байкова, ЦНІІЧерметом і МІСіС (м. Москва), ІМЕТ УНЦ, УПІ і УралНІІЧМ (м. Свердловськ), ЧелябНІІМ (м. Челябінськ), СМІ (м. Новокузнецьк), ХМІ АН Казахстану і іншими організаціями.

За розробку інноваційних технологій виробництва марганцевих феросплавів в умовах Нікопольського гірничо-електрометалургійного комплексу, йому у 1998 р. у співавторстві з Героєм соціалістичної праці директором НЗФ Величко Б.Ф. і іншими науковцями присуджена Державна премія України.

На протязі багатьох років під його науковим керівництвом і безпосередньої участі кафедрою електрометалургії, у творчій співдружності зі спеціалістами Нижньодніпровського трубопрокатного заводу виконувалися роботи з удосконалення технології виплавки і позапічної обробки колісної сталі, результати яких отримали широке впровадження у виробництво, а авторський колектив за участю М.І. Гасика у 2004 р. був нагороджений Державною премією України.

М.І. Гасик є науковим керівником виконання контракту з Індійською фірмою "Jindal Stainlees", що укладений ВАТ ВТФ "Термоэкспорт", ВАТ "Сибэлектротерм", НМетАУ і НПФ "Техносплави" по спорудженню крупного промислового цеху і науковому супроводженні технології виплавки марганцевих феросплавів.

У 1982 р. М.І. Гасик обраний членом-кореспондентом, а у 1990 р. - академіком Национальної академії наук України.

У 1983 році виходить перше видання підручника "Электрометаллургияферросплавов" у співавторстві з доктором технічних наук, професором Б.І. Емліним. У 1988 р. виданий підручник "Теория и технология производства ферросплавов" також із грифом Мінвузу СРСР, у авторському колективі М.І. Гасик, М.П. Лякишев і Б.І. Ємлін. У порівнянні з першим виданням цей підручник характеризується більш глибокими фізико-хімічними основами процесів і аналізом розширеного сортаменту феросплавів, що виробляються. Підручник отримав високу оцінку колективів вузів і виданий в перекладі у КНР.

Науково-технічне суспільство високо оцінило видану у Москві і США М.П. Лякішевим і М.І. Гасиком монографію "Металлургия хрома" ("Metallurgy of chromium"), яка відзначена премієй імені Ярослава Мудрого Академії наук вищої школи України.

М.І. Гасик член редколегії і співавтор фундаментального 2-ох томного видання "Энциклопедического металлургического словаря", який вийшов у світ під науковою редакцією академіка РАН М.П. Лякішева і при співавторстві президента Міжнародного Союзу металургів доктора технічних наук, професора С.В. Колпакова.

За фундаментальну наукову монографію "Марганец" М.І. Гасик відзначений у 1997 р. премією ім. Є.О. Патона НАН України. Високу оцінку отримала монографія "Электрометаллургияферросилиция", що видана у 2005 р. і відзначена премією НАН України ім. З.І. Некрасова.

У 2005 р. Гасик М.І. і Лякішев М.П. перевидали підручник "Физикохимия и технология электроферросплавов" із грифом Міністерств освіти і науки Російської Федерації і України. З великим зацікавленням викладачі вузів, наукові співробітники, спеціалісти проектних організації сприйняли виданий у 2004 р. підручник "Проектирование и оборудование электросталеплавильных и ферросплавных цехов". Авторський колектив підручника у складі докторів техн. наук, професорів В.А. Гладких, М.І. Гасика, А.М. Овчарука і Ю.С. Пройдака відзначений премією АН Вищої школи України ім. Ярослава Мудрого. Бібліотеки вузів поповнилися також змістовним підручником "Ферросплавные электропечи" цього ж колективу авторів.

Самостійно і у співавторстві з М.І. Гасиком видано більш ніж 600 наукових робіт у т.ч. 25 монографій, 12 підручників 11 навчальних посібників. Новизна і промислова корисність його розробок захищені більш ніж 250 авторськими свідоцтвами, а також десятками патентів України, Росії, США і інших держав. Впровадження розроблених технологій забезпечило значний економічний ефект.

Гасик М.І. був членом експертної ради з металургії ВАК СРСР, членом секції металургії Держкомітету з Ленінської і Державної премії, головою науково-методичної комісії з напрямку "Металургія" Мінвузу СРСР, членом Проблемної комісії "Черная металлургия СССР" при Президії АН СРСР, у 1999 р. - членом секції Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки.

У 1992 р. М.І. Гасик призначається заст. голови науково-методичної комісії з напрямку "Металургія" Міністерства освіти і науки України.

Враховуючи великий вклад академіка НАН України Гасика М.І. і виконання наукових розробок спільно з науковими колективами країн СНД, а також його активна участь у підготовці кадрів вищої наукової кваліфікації, він обраний іноземним членом РАН, Почесним членом НАН Республіки Казахстан і іноземним членом АН Грузії.

За великий вклад у розвиток теорії і технології металургійного виробництва, вдосконалення навчального процесу і підготовку студентів і спеціалістів вищої кваліфікації. М.І. Гасик у 1999 р. нагороджений державним орденом України "За заслуги III ступеню". У 1999 р. йому присуджується звання "Заслужений діяч науки і техніки України".

М.І. Гасик активно приймає участь у роботі науково-технічної ради з виробництва феросплавів Міжнародного Союзу металургів. Він член редколегій низки журналів "Сталь", "Современная электрометаллургия", "Электрометаллургия", "Металлургическая и горнорудная промышленность", "Теория и практика металлургии", а також редакцій низки наукових збірників.

М.І. Гасик є крупним вченим, який вніс вагомий внесок у розвиток світової науки, у області електрометалургії сталі, феросплавів і електротермічних неорганічних матеріалів, генеруючи наукові ідеї і організовуючи науково-педагогічну діяльність школи електрометалургів, популяризуючи наукові знання, шляхом проведення постійних науково-технічних конференцій, розвиваючи і помножуючи славетні досягнення відомої української школи електрометалургів.

Наукова спільнота, друзі і товариші по роботі щиро вітають Михайла Івановича з ювілеєм, бажають йому доброго здоров'я, творчого довголіття, щастя і сімейного добробуту.

Кафедра електрометалургії


facebook banner   twitter banner   youtube banner   instagramm banner
mon banner   banner osvita-dnepr   Урядова гаряча лінія
WEB of Science   ДНУ ім. Олеся Гончара Scopus  
(C) 2006-2020 nmetau.edu.ua

Візитка

Спеціальності

Співробітники

Новини

Інформація для абітурієнтов

Історія кафедри

Випускники кафедри

Досягнення колективу

Наукова діяльність

Працевлаштування випускників

Наукова школа "Електрометалургія"

Акредитація освітніх програм

Відомості щодо викладачів кафедри електрометалургії, обладнання лабораторій та спеціалізованих кабінетів

Освітнi програми

Тематика випускних кваліфікаційних робіт студентів

Дистанційне навчання

Міжнародна науково-практична конференція сучасна металургя: проблеми та рішення