UA    RU    EN   
Національна металургійна академія Украіни

Кафедра міжнародної економіки, політичної економії та управління

Тарасевич Віктор Миколайович photo

Завідувач кафедри: Тарасевич Віктор Миколайович

Контакти:

Адреса Кафедра міжнародної економіки, політичної економії та управління, НМетАУ, пр.Гагаріна, 4, Дніпро, 49600, Україна.

E-mail: kaf.pe@metal.nmetau.edu.ua

Телефон: (+38056)746 30 75

Альтернативна сторінка: http:/m.facebook.com/groups/363112694148790 Кафедра міжнародної економіки, політичної економії та управління (МЕПЕУ) є провідним центром навчально-методичної, науково-дослідницької й виховної роботи в НМетАУ. Вона була заснована у 1912 р. та до лютого 2018 р. відома під назвою "кафедра політичної економії". У 2018 р. кафедра розпочала підготовку магістрів, а у 2019 р. - бакалаврів за спеціалізацією "Міжнародна економіка" спеціальності 051 "Економіка". Глибока теоретична підготовка забезпечується збалансованими навчальними планами, високим професійним рівнем професорсько-викладацького складу та досконалою організацією навчального процесу. Наявний колектив кафедри МЕПЕУ складається з 9 висококваліфікованих викладачів і науковців, з яких 8 осіб мають наукові ступені та вчені звання за профільною спеціальністю 051 "Економіка", зокрема 3 особи є докторами наук та професорами.
 З 1994 р. кафедру очолює доктор економічних наук, професор Тарасевич Віктор Миколайович.
 Протягом всієї своєї історії кафедра забезпечує якісну фундаментальну економічну підготовку студентів усіх спеціальностей, кваліфікаційних рівнів і форм навчання. У 2016 р. кафедра отримала статус випускової для докторів філософії зі спеціальності 051 "Економіка". Водночас при кафедрі відкрито докторантуру за відповідною спеціальністю.
 Викладачі кафедри формують у студентів системне уявлення про функціонування сучасної економіки і надають знання з наступних дисциплін:
- для бакалаврів: "Економічна теорія", "Політична економія", "Історія економіки та економічної думки", "Сучасні економічні теорії", "Мікроекономіка", "Макроекономіка", "Міжнародна економіка", "Міжнародні економічні відносини", "Національна економіка", "Державне регулювання економіки", "Державне та регіональне управління", "Соціальна економіка", "Бюджетна система".
- для магістрів: "Глобальна економіка", "Міжнародні стратегії економічного розвитку", "Національна економіка", "Національна економіка та інтелектуальна власність", "Управління змінами", "Управління міжнародною конкурентоспроможністю", "Соціальна відповідальність", "Інноваційний розвиток підприємства".
- для бакалаврів економістів-міжнародників: "Політична економія", "Мікроекономіка", "Макроекономіка", "Історія економіки та економічної думки", "Сучасні економічні теорії", "Соціальна економіка", "Національна економіка", "Міжнародна економіка", "Міжнародне економічне право", "Міжнародний менеджмент", "Міжнародні організації", "Бюджетно-податкова система", "Міжнародний бізнес", "Соціально-трудові відносини у міжнародній економіці", "Біржова діяльність у міжнародній економіці", "Економіка зарубіжних країн", "Економічна історія зарубіжних країн", "Європейська економічна інтеграція", "Транзитивні процеси у міжнародній економіці".
- для магістрів економістів-міжнародників: "Сучасна міжнародна економіка", "Глобальна економіка", "Міжнародні стратегії економічного розвитку", "Соціальна відповідальність", "Міжнародний бізнес і конкуренція", "Інноваційний розвиток підприємства", "Управління змінами в міжнародному бізнесі", "Управління міжнародною конкурентоспроможністю та зовнішньоекономічною діяльністю".
 Викладання вказаних дисциплін забезпечено літературою, яка знаходиться в бібліотеці академії та навчально-методичному кабінеті кафедри. В його фондах – найновіші підручники та навчальні посібники, монографії провідних науковців, різноманітні економічні періодичні видання.
 Наукові інтереси кафедри фокусуються на цивілізаційно-національному та інноваційному вимірі еволюції відкритих економічних систем в умовах глобалізації та євроінтеграції України. У різні роки дослідження виконувалися у межах держбюджетних НДР: "Дослідження умов та інститутів інноваційної динаміки національної економіки в умовах глобалізації", "Дослідження динаміки національної економіки України та її факторів", "Національна економіка в умовах європейської інтеграції". З 2019 р. виконуються НДР за темами: "Інноваційні механізми розвитку національної економіки в умовах європейської інтеграції" та "Стратегія авангардизації національної економіки та її інноваційний менеджмент в умовах глобальної конкуренції"(всі з відповідними номерами держреєстрації).
 За останнє десятиріччя результати наукової та навчально-методичної роботи викладачами кафедри найшли відображення у 31 монографії, 6 статтях у виданнях, що входять до баз даних Scopus та Web of Sсіеnсе, 154 статтях у фахових виданнях, 9 підручниках, 11 навчальних посібниках, чисельних тезах доповідей та навчально-методичних розробках. Викладачами, здобувачами та аспірантами кафедри були успішно захищені 4 кандидатські та 2 докторські дисертації за спеціальністю 051 "Економіка".
 За ініціативою кафедри у 2015 р. розпочате видання електронного наукового журналу "Проблеми економіки та політичної економії", який у 2017 р. набув статусу фахового за галуззю знань "економічні науки" і був анотований у наукометричній базі даних Indеx Copernicus.
Наявність колективу висококваліфікованих науково-педагогічних працівників кафедри, зміст та методика навчального процесу, що відповідають сучасним вимогам, забезпечення навчальною літературою і методичними розробками гарантують високий рівень підготовки економістів-міжнародників.

 

     facebook banner   twitter banner   youtube banner   instagramm banner
mon banner   banner osvita-dnepr   Урядова гаряча лінія
WEB of Science   ДНУ ім. Олеся Гончара Scopus  
(C) 2006-2020 nmetau.edu.ua

Візитка

Спеціальності

Співробітники

Новини

Освітнi програми

Наукова діяльність

Інформація для абітурієнтів

Дистанційне навчання

Всеукраїнська науково-практична конференція

Фотоальбом

Акредитація

Історія кафедри

Науковий журнал

Навчально-методична діяльність