Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Освітньо-професійна програма "Менеджмент промислових та бізнес організацій",
спеціальность: 073 - Менеджмент

Кваліфікації

Бакалавр, магістр

Навики

Фахівці цієї спеціальності користуються найбільшим попитом в Україні, мають широкі знання і уміння в області організації і управління виробничими процесами. Поряд з менеджерськими здібностями здобувають навики економіста широкого профілю для виконання бухгалтерських, аудиторських, фінансових, банківських операцій, управління планово-економічною роботою на підприємствах різних форм власності.

Випускники кафедри можуть вирішувати проблеми, що виникають у виробничій, інноваційній, фінансовій, маркетингово-збутовій діяльності підприємств та організацій. Ґрунтовна підготовка випускників дає їм змогу працювати на промислових підприємствах, в організаціях сфери послуг, установах державного управління, фінансової, інвестиційної та банківської систем тощо. Згідно з освітньо - кваліфікаційною характеристикою випускники спеціальності "Менеджмент організацій" можуть працювати: керівниками підприємств, установ та організацій; керівниками фінансових, бухгалтерських, економічних, юридичних та адміністративних підрозділів; керівниками науково - дослідних підрозділів та підрозділів з науково - технічної підготовки виробництва; керівниками проектів та програм; головними фахівцями - керівниками та технічними керівниками виробничих підрозділів у промисловості; начальниками (іншими керівниками) та майстрами виробничих дільниць (підрозділів) у промисловості; керівниками малих підприємств без апарату управління в промисловості; керівниками інших функціональних підрозділів.

 

Опис

Кафедра готує фахівців широкого профілю з менеджменту організацій.

На кафедрі здійснюється підготовка фахівців за спеціальністю "Менеджмент організацій" за ступеневою системою:

- бакалавр за напрямом 073 "Менеджмент", ОПП "Менеджмент промислових та бізнес організацій";

- магістр за спеціальністю 073.1 "Менеджмент організації та адміністрування".

Бакалавр з менеджменту - це фахівець, який має базові знання з загально гуманітарних, природничо-наукових, загальноекономічних та професійно-орієнтованих дисциплін, володіє базовими практичними навичкам в обсязі, необхідному для успішного вирішення оперативних практичних завдань.

Спеціаліст з менеджменту може займати посади адміністратора будь-якого рівня, керівника організації загалом або її підрозділів (заводу, відділу, цеху, дільниці, департаменту), організатора конкретного виду робіт.

Магістр з менеджменту може займати посади в апараті управління підприємств і організацій галузей обробної промисловості та сфери туристичних послуг і рекреації, в консультаційних центрах, інноваційних структурах центральних державних і регіональних органів управління, а також займатися викладацькою діяльністю.

Тривалість навчання:

- бакалавр - 4 роки;

- магістр - 1,5 року.

Основні навчальні дисципліни: операційний менеджмент, стратегічний менеджмент, інвестиційний та інноваційний менеджмент, менеджмент персоналу, менеджмент організацій, маркетинг, теорія прийняття управлінських рішень, фінанси підприємств, бухгалтерський облік, економіка підприємства, планування діяльності металургійних підприємств, корпоративне управління, тощо.

Крім загальних для спеціальності знань і умінь випускники цієї спеціалізації одержують навички організації бізнесу, створення малих підприємств, ефективного управління ними в умовах нестабільної економіки, одержують ґрунтовну правову підготовку в області організації і здійснення підприємницької діяльності.