UA    RU    EN   
Національна металургійна академія України

Факультет комп'ютерних систем, енергетики та автоматизації

Савчук Лариса Миколаївна photo

Декан: Савчук Лариса Миколаївна

Контакти:

Адреса НМетАУ, пр. Гагаріна, 4, корпус 1, поверх 5, кімната 526, м. Дніпро, 49600, Україна

E-mail: dialog.aktiv@gmail.com

Телефон: (+38056)-746-31-64 

Наші соціальні мережі

 

Instagram                   YouTube                   Telegram

 

Інформація

 

Факультет комп'ютерних систем, енергетики і автоматизації був створений у грудні 2003 року, пройшов дві реорганізації у 2007 та 2015 роках. За кількістю студентів, що навчаються, факультет займає перше місце. Очолює факультет декан, також працюють заступник декана та два методисти.

До складу факультету увійшли кафедри з достатнім досвідом науково-педагогічної роботи, професійним кадровим потенціалом і достатньо сформованою системою організації керівництва кафедральним колективом.

Основна задача факультету, як структурного підрозділу академії, - зміцнення позицій кафедр: сильні кафедри - сильний факультет. При такому підході завдання управління зводиться, перш за все, до узгодження діяльності кафедр при вирішенні спільних завдань. Цим обґрунтовується вибір девізу факультету: «ДЕ ЗГОДА, ТАМ ПЕРЕМОГА» (Ubi Concordia, ibi Victoria).

 

 На факультеті здійснюється підготовка бакалаврів та магістрів за наступними спеціальностями:

- перший (бакалаврський) рівень освіти:

 • 051-Економіка (освітньо-професійна програма «Інформаційні технології та моделювання в економіці»);
 • 121-Інженерія програмного забезпечення (освітньо-професійна програма «Інженерія програмного забезпечення»);
 • 122-Комп'ютерні науки (освітньо-професійна програма «Комп'ютерні науки»);
 • 151-Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (освітньо-професійна програма «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»);
 • 144-Теплоенергетика (освітньо-професійна програма «Теплоенергетика»);
 • 029-Інформаційна, бібліотечна та архівна справа (освітньо-професійна програма «Документознавство та інформаційна діяльність»);

- другий (магістерський) рівень освіти:

 • 051-Економіка (освітньо-професійно програма «Інформаційні технології та моделювання в економіці»);
 • 122-Комп'ютерні науки (освітньо-професійні програми: «Інформаційно-управляючі системи та технології (ІУСтТ)», «Інформаційні технології проектування (ІТП)», «Програмування вбудованих і мобільних пристроїв (ПВМП)», «Програмування веб-систем (ПВебС)»);
 • 151-Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (освітньо-професійна програма «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»);
 • 144-Теплоенергетика (освітньо-професійна програма «Теплоенергетика»);
 • 029-Інформаційна, бібліотечна та архівна справа (освітньо-професійна програма «Документознавство та інформаційна діяльність»).

 


Всі випускаючі кафедри здійснюють підготовку студентів першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти за денною та заочною формами навчання за державним замовленням і за кошти фізичних та юридичних осіб.

 

Кафедра інформаційних технологій і систем є випускаючою за напрямом «12-Інформаційні технології» за спеціальністю «122-Комп'ютерні науки». Здійснює підготовку фахівців, здатних проводити теоретичні та експериментальні дослідження в галузі комп’ютерних наук; застосовувати математичні методи й алгоритмічні принципи в моделюванні, проектуванні, розробці та супроводі інформаційних технологій і систем; здійснювати розробку, впровадження і супровід інтелектуальних систем аналізу й обробки даних в організаційних, технічних, природничих і соціально-економічних системах.

 

Кафедра економічної інформатики є випускаючою і здійснює підготовку фахівців за спеціальністю «051-Економіка» за освітньо-професійною програмою «Інформаційні технології та моделювання в економіці». Випускники даної спеціальності володіють аналітичним економічним мисленням, теоретичними знаннями і практичними навичками, необхідними для визначення і розв’язання дослідницьких і прикладних завдань в сфері економіки з використанням математичного інструментарію та сучасних інформаційних технологій. Кафедра інтенсивно застосовує у навчальному процесі сучасні інформаційні технології, зокрема, систему адаптивного онлайнового навчання з використанням хмарного сховища даних, що надає студентам та їх батькам доступ до необхідної інформації. Очолює кафедру кандидат економічних наук, доцент Бандоріна Лілія Миколаївна.

 

Кафедра теплоенергетичних систем та енергоменеджменту є випускаючою і здійснює підготовку за спеціальністю «144-Теплоенергетика». Кафедра готує освічених енергетиків майбутнього з багатим набором навичок і умінь, здатних творчо вирішувати інженерні і науково-технічні завдання в умовах постійного технологічного і соціально-економічного розвитку. Завідувачем кафедри є доктор технічних наук, професор Пінчук Валерія Олександрівна.

 

Однією з найдосвідченіших кафедр факультету є кафедра автоматизації виробничих процесів, яка є випускаючою та готує фахівців за спеціальністю «151-Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології». До професорсько-викладацького складу кафедри входять висококваліфіковані фахівці, які мають багатий досвід практичної роботи з автоматизації виробничих процесів в металургійній галузі, що дозволяє здійснювати підготовку першокласних фахівців, які мають знання та навички практичної роботи з автоматизації виробничих процесів, достатній рівень володіння комп'ютерною технікою та інформаційними технологіями і користуються попитом на підприємствах України. Очолює кафедру кандидат економічних наук, доцент Рибальченко Марія Олександрівна.

 

Кафедра документознавства та інформаційної діяльності є випускаючою і здійснює підготовку за спеціальністю «029-Інформаційна, бібліотечна та архівна справа». Випускники даної спеціальності займаються розробкою процесів документування, організацією інформаційної аналітичної роботи, створенням інформаційних продуктів, плануванням і організацією служб документаційного забезпечення управління, контролем за станом діловодства в організації, розробкою уніфікованих форм документів. Основними напрямками професійної діяльності випускників кафедри є: методична, інформаційно-консультаційна, організаційно-управлінська, діловодна, архівна, референтські, науково-педагогічна. Очолює кафедру доктор історичних наук, професор Михайлюк Олександр Володимирович.

 

Кафедра прикладної математики і обчислювальної техніки займається підготовкою студентів академії в галузі прикладних математичних і комп'ютерних наук. Кафедра забезпечує підготовку з математичного моделювання та інформаційних технологій не лише студентів, а й викладачів і співробітників академії й інших організацій. Очолює кафедру доктор технічних наук, професор, дійсний член Міжнародної академії інформатики Швачич Геннадій Григорович. 

 


Кафедри:

Кафедра інформаційних технологій і систем (ІТС)

Кафедра автоматизації виробничих процесів (АВП)

Кафедра енергетичних систем та енергоменеджменту

Кафедра економічної інформатики

Кафедра прикладної математики та обчислювальної техніки

Кафедра документознавства та інформаційної діяльності


facebook banner   twitter banner   youtube banner   instagramm banner
mon banner   banner osvita-dnepr   Урядова гаряча лінія
WEB of Science   ДНУ ім. Олеся Гончара Scopus  
(C) 2006-2020 nmetau.edu.ua

Візитка

Спеціальності

Співробітники

Новини

Інформація