National metallurgical academy of Ukraine

The provisions about the conduct interdepartmental festival "So hardened Stars"


Applications

File 1 (polozheniya_pro_provedenie_mezhfakultetskogo_festivalya_tak_zakalyayutsya_zvezdy.doc 74 kb)Uplink: Provisions