Національна металургійна академія України

Вимоги до оформлення файлу annotation.txt

Файл оформляється в текстовому редакторові "Microsoft Word" і включає інформацію, представлену на українській, російській, англійській мовах:

- УДК;

- Ф.І.Б. авторів статті;

- назва статті;

- анотація (700-750 друкарських символів);

- ключові слова (не менше трьох і не більше десяти).

Далі приводиться список бібліографічних посилань.
У тексті не допускаються   р о з р я д к а,   елементи псевдографіки та інші нетекстові (у тому числі грецькі) символи.


Наприклад:

УДК 621.1.016.4:66.042.88

Губинский В.И., Воробьева Л.А.

Балансовый способ определения локальной скорости теплоносителя в импульсной трубке многотрубного пучка.

С. 80- 86.

Рус.

Библ.- 3 назв.

В результате экспериментального испытания минирегенератора с насадкой, состоящей из металлического многотрубного пучка, предложен балансовый способ определения фактической локальной скорости теплоносителя (дыма или воздуха) внутри и снаружи импульсной трубки, т.е. в месте измерения его температур. Для достоверного исследования процесса теплообмена в трубной насадке и оценки равномерности распределения потоков дыма и воздуха по сечению насадки определяют корректировочные коэффициенты для нахождения фактической локальной скорости дыма и воздуха. Корректировочные коэффициенты находят путем сопоставления двух значений расхода теплоносителя на единицу массы труб: среднего по сечению насадки и локального, который вычисляют с использованием тепловых балансов в системах "дымовые газы - насадка" и "насадка - воздух".

Ключевые слова: регенератор, теплообменная насадка, многотрубный пучок, балансовый способ, скорость.

Губинський В.Й., Воробйова Л.О.

Балансовий спосіб визначення локальної швидкості теплоносія в імпульсній трубці багатотрубного пучка.

В результаті експериментального випробування мінірегенератора з насадкою, що складається з металевого багатотрубного пучка, запропонований балансовий спосіб визначення фактичної локальної швидкості теплоносія (диму або повітря) усередині і зовні імпульсної трубки, тобто в місці вимірювання його температур. Для достовірного дослідження процесу теплообміну в трубній насадці і оцінки рівномірності розподілу потоків диму і повітря по перетину насадки визначають коефіцієнти коректувань для знаходження фактичної локальної швидкості диму і повітря. Коефіцієнти коректувань знаходять шляхом зіставлення двох значень витрати теплоносія на одиницю маси труб: середнього по перетину насадки і локального, який обчислюють з використанням теплових балансів в системах "димові гази - насадка" і "насадка - повітря".

Ключові слова: регенератор, теплообмінна насадка, багатотрубний пучок, балансовий спосіб, швидкість.

Gubinskyy V.I., Vorobyova L.A.

Balance solution for determining the local velocity of a heat carrier in the impulse tube of the multi-tube bunch.

Resulting from the experimental testing of miniregenerator with the multi-tube checker, a balance solution for determining the actual local velocity of the heat carrier (smoke or air) inside and outside the impulse tube, i.e. at the temperature measurement point, has been proposed. For veritable research into the heat exchange process in the tube checker an evaluation of uniformity of smoke and air distribution along the checker cross-section, the corrective coefficients for finding the actual local smoke and air velocity have been indicated. These coefficients are defined by juxtapositioning the two values of heat carrier consumption per tube mass unit - average value along the checker section and the local value, which is calculated by heat balance computation in the systems "flue gases-checker" and "checker-air".

Key words: regenerator, heat-exchange checker, multi-tube bunch, balance solution, velocity.

Перелік бібліографічних посилань:

1. Воробьева Л.А., Затопляев Г.М., Губинский В.И. и др. Исследование теплообмена и гидравлического сопротивления в металлическом трубчатом регенераторе // Металлургическая теплотехника: Сб. научн. тр. Национальной металлургической академии Украины. - Днепропетровск: НМетАУ, 2007. - С. 71 - 77.

2. Воробьева Л.А., Губинский В.И. Сравнительные характеристики минирегенераторов с шариковой и  трубной насадкой // Металлургическая теплотехника: Сб. научн. тр. Национальной металлургической академии Украины. - Днепропетровск: НМетАУ, 2008. - С. 55 - 68.

3. Е.И. Казанцев Промышленные печи / Е.И. Казанцев // М.: Металлургия, 1975. - 368 с.

Вгору: Збірник "МТ"