Український державний університет науки і технологій
Інститут промислових і бізнес технологій

Кафедра міжнародної економіки, політичної економії та управління

Тарасевич Віктор Миколайович photo

Завідувач кафедри: Тарасевич Віктор Миколайович

Контакти:

Адреса Кафедра міжнародної економіки, політичної економії та управління, НМетАУ, пр.Гагаріна, 4, Дніпро, 49600, Україна.

E-mail: kaf.pe@metal.nmetau.edu.ua

Телефон: (+38)0970780083

Альтернативна сторінка: http:/m.facebook.com/groups/363112694148790 Кафедра міжнародної економіки, політичної економії та управління (МЕПЕУ) є провідним центром навчально-методичної, науково-дослідницької й виховної роботи в НМетАУ. Вона була заснована у 1912 р. та до лютого 2018 р. відома під назвою "кафедра політичної економії". У 2018 р. кафедра розпочала підготовку магістрів, а у 2019 р. - бакалаврів за спеціалізацією "Міжнародна економіка" спеціальності 051 "Економіка". Глибока теоретична та практична підготовка забезпечується збалансованими навчальними планами, високим професійним рівнем професорсько-викладацького складу та досконалою організацією навчального процесу. Наявний колектив кафедри МЕПЕУ складається з 7 висококваліфікованих науково-педагогічних працівників, з яких три особи є докторами економічних наук та професорами, одна особа – кандидатом економічних наук, професором, три особи – кандидати економічних наук, доценти. Усі науково-педагогічні працівники мають наукові ступені за профільною спеціальністю 051 "Економіка".
 З 1994 р. кафедру очолює доктор економічних наук, професор Тарасевич Віктор Миколайович.
 Протягом всієї своєї історії кафедра забезпечує якісну фундаментальну економічну підготовку студентів усіх спеціальностей, кваліфікаційних рівнів і форм навчання. У 2016 р. кафедра отримала статус випускової для докторів філософії зі спеціальності 051 "Економіка". Водночас при кафедрі відкрито докторантуру за відповідною спеціальністю.
  Викладачі кафедри формують у студентів системне уявлення про функціонування сучасної економіки і надають знання з наступних дисциплін:
- для бакалаврів: «Економічна теорія», «Сучасна політична економія», «Сучасні економічні теорії», «Мікроекономіка», «Макроекономіка», «Міжнародні економічні відносини», «Національна економіка», «Державне регулювання економіки», «Державне та регіональне управління »,«Соціальна економіка», «Міжнародна економіка», «Економіка, підприємництво та менеджмент».
- для магістрів: «Глобальна економіка», «Національна економіка», «Національна економіка та інтелектуальна власність», «Управління змінами», «Управління міжнародною конкурентоспроможністю», «Соціальна відповідальність», «Інноваційний розвиток підприємства», «Сталий розвиток в промисловості та  безпека виробництва».
- для бакалаврів економістів-міжнародників: «Сучасна політична економія», «Мікроекономіка», «Макроекономіка», «Національна економіка України», «Соціальна економіка», «Міжнародна торгівля та світові ринки», «Міжнародні організації», «Державне регулювання економіки» , «Міжнародний бізнес», «Історія економіки та економічної думки», «Валютні операції і валютні розрахунки в міжнародній економіці», «Міжнародна економіка», «Міжнародна економічна діяльність України», «Європейська економічна інтеграція».
- для магістрів економістів-міжнародників: «Інноваційний розвиток підприємства», «Теорія і методологія сучасної міжнародної економіки», «Міжнародні стратегії економічного розвитку», «Управління міжнародною конкурентоспроможністю та зовнішньоекономічною діяльністю», «Управління змінами в міжнародному бізнесі», «Глобальна економіка та бізнес» «Національні економічні системи»,«Міжнародний бізнес та конкуренція», «Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності»,«Інституційний розвиток європейської інтеграції»,«Сталий розвиток в промисловості та безпека  виробництва».
 Викладання вказаних дисциплін забезпечено літературою, яка знаходиться в бібліотеці академії та навчально-методичному кабінеті кафедри. В його фондах – найновіші підручники та навчальні посібники, монографії провідних науковців, різноманітні економічні періодичні видання.
 Наукові інтереси кафедри фокусуються на цивілізаційно-національному та інноваційному вимірі еволюції відкритих економічних систем в умовах глобалізації та євроінтеграції України. У різні роки дослідження виконувалися у межах держбюджетних НДР: "Дослідження умов та інститутів інноваційної динаміки національної економіки в умовах глобалізації", "Дослідження динаміки національної економіки України та її факторів", "Національна економіка в умовах європейської інтеграції". З 2019 р. виконуються НДР за темами: "Інноваційні механізми розвитку національної економіки в умовах європейської інтеграції" та "Стратегія авангардизації національної економіки та її інноваційний менеджмент в умовах глобальної конкуренції"(всі з відповідними номерами держреєстрації).
 За останнє десятиріччя результати наукової та навчально-методичної роботи викладачами кафедри найшли відображення у 31 монографії, 6 статтях у виданнях, що входять до баз даних Scopus та Web of Sсіеnсе, 154 статтях у фахових виданнях, 9 підручниках, 11 навчальних посібниках, чисельних тезах доповідей та навчально-методичних розробках. Викладачами, здобувачами та аспірантами кафедри були успішно захищені 4 кандидатські та 2 докторські дисертації за спеціальністю 051 "Економіка".
 За ініціативою кафедри у 2015 р. розпочате видання електронного наукового журналу "Проблеми економіки та політичної економії", який у 2017 р. набув статусу фахового за галуззю знань "економічні науки" і був анотований у наукометричній базі даних Indеx Copernicus.
Наявність колективу висококваліфікованих науково-педагогічних працівників кафедри, зміст та методика навчального процесу, що відповідають сучасним вимогам, забезпечення навчальною літературою і методичними розробками гарантують високий рівень підготовки економістів-міжнародників.